(تومان) قیمت نام محصول
45/000 چسب اورهان (ممبران)
85/000 چسب بالارد (ممبران)
70/000 چسب مورتی (ممبران)
90/000 چسب تریتیکو (ممبران)
45/000 چسب تریتیکو (سرد)